Asistent/Asistentka náměstka ministra v sekci správy majetkových podílů

Publikováno:

12.7.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice asistent/asistentka náměstka ministra pro řízení sekce správy majetkových podílů

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce správy majetkových podílů, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo asistent/asistentka náměstka pro řízení sekce, a to na dobu neurčitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Popis pracovní činnosti (p1107):

 • Zajišťování sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně technických prací sekretariátu sekce.
 • Koordinace sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně – technických prací na jednotlivých odborech v rámci sekce.
 • Vyřizuje administrativní agendu náměstka pro řízení sekce a korespondenci podle stanovených obecných postupů.
 • Koordinování administrativně-technické nebo jiné provozně technické práce sekce.
 • Organizace pracovního programu náměstka sekce, včetně zajišťování podkladů pro jeho jednání a vystoupení.
 • Komplexní zajišťování spisové služby a před archívní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
 • Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.

Sekce zajišťuje zakladatelská a akcionářská práva v podnicích v působnosti MPO, jako např. Explosia, ČEPS, Diamo, Palivový kombinát Ústí, zodpovídá za oblast technické harmonizace, zajišťuje právní podporu a činnosti spojené s rozpočtem a financováním.

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou;
 • uživatelskou znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, analytické myšlení, rozhodnost, zodpovědnost;
 • komunikační a organizační schopnosti, týmovou práci;
 • trestní bezúhonnost.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru údaje potřebné pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Na Františku 32, Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 8. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, další výhody vyplývající s kolektivní smlouvy a kolektivní dohody, FKSP.

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru ihned, popř. dle dohody.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

nejpozději do 27. července 2022 na e-mail: [email protected].  

Upozornění:

 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu na všech služebních i pracovních místech. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů.

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde |