Cíl obří lesní rošády? Scelení pozemků, minimalizace roztříštěnosti. Vojáci předají Ralsko, získají pozemky u Chotěboře

Armádou léta spravované lesy v severočeském Ralsku a Mladé přejdou v rámci velké lesní rošády na Lesy České republiky. Vojenské lesy a statky naopak získají novou lokalitu pro výcvik výsadkového pluku v Bílku u Chotěboře. To jsou nejzásadnější změny, jež souvisejí s nově uzavřenou smlouvou mezi Lesy České republiky a Vojenskými lesy a statky o vzájemném převodu práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky. Účetní hodnota převáděného majetku přesahuje 3 miliardy korun.

Lesy České republiky podepsaly 30. června s Vojenskými lesy a statky smlouvu o vzájemném převodu práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky. Účetní hodnota převáděného majetku činí 1 774 972 762 korun.

Lesy České republiky převádí ke dni účinnosti smlouvy právo hospodařit s pozemky,
nebo se spoluvlastnickými podíly k pozemkům, a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí,
v Jihočeském, Středočeském, Karlovarském, Jihomoravském, Zlínském kraji a kraji Vysočina.

Součástí smlouvy je naopak i převod užívání nemovitostí z vojenských lesů na Lesy České republiky. Vojenské lesy a statky naopak převedly na Lesy České republiky právo na užívání majetku v Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém kraji a na Vysočině. Účetní hodnota převáděného majetku na Lesy České republiky pak činí 1 318 694 713 korun.

„Podle ministerstva zemědělství, jako zakladatele státního podniku Lesy ČR, je přínosem arondace – snížení roztříštěnosti majetků ve správě Lesů ČR. Tím se výrazně zvýší efektivita hospodaření na scelených pozemcích,“ tvrdí o majetkové rošádě mluvčí Lesů České republiky Vojtěch Bílý.

Operace je podle Bílého výsledkem kontinuální komunikace mezi zakladateli obou podniků (ministerstvy zemědělství a obrany) a podniky samotnými.

„K vzájemným převodům majetku mezi oběma podniky dochází průběžně, jde o dlouhodobý pokračující proces. Na expertní úrovni byla změna připravovaná od prosince loňského roku,“ pokračuje Vojtěch Bílý.

Co konkrétně má být popisovanou operací docíleno? Mimo jiné zefektivnění hospodaření a to především v boji proti kůrovci.

Zajímavost :  Čestné prohlášení nebo samotest ze zaměstnání už nestačí, upozorňuje ministerstvo

„Z hlediska kůrovcové kalamity je nejproblematičtější částí majetku spravovaného v současnosti Lesy ČR jednoznačně oblast Libereckého a části Ústeckého kraje.  Řešením je vytvoření ucelené struktury státního majetku, která bude podléhat jednotnému řízení jednoho státního podniku – vytvoření přímo řízeného lesního závodu Lesů ČR. To umožní efektivně a stabilně řešit úkoly vyplývající z ochrany lesa a obnovy lesních ekosystémů,“ vysvětluje mluvčí státních lesů.

Změna majetkoprávních vztahů má pak přispět i k řešení úkolů při obraně státu. Z Lesů ČR jsou tak na Vojenské lesy a statky převáděny například pozemky v areálu využívaném armádou u obce Bílek u Chotěboře.

Debata od odchodu Sovětů

„Jde o faktické narovnání stavu, kdy řadu let hospodářská správa lokalit nekopírovala změny ve strategických zájmech ozbrojených sil a Vojenské lesy a statky tak jako specializovaná servisní organizace armády spravovala lokality, které vojsko již nevyužívá, ani si je nechce stát ponechávat do budoucnosti jako území se strategickým významem pro obranu země,“ uvádí mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona.

Lesy České republiky tak primárně přebírají Ralsko a Mladou, které mají strategický význam pro správu státních lesů v severních Čechách a menší celky, která už vojsko nevyužívá.

„VLS přebírají novou lokalitu pro výcvik výsadkového pluku Chotěboř – Bílek a lokality navazující na stávající výcvikové prostory, které nám umožní zefektivnit hospodaření v těchto lokalitách. Mimo jiné zde budeme moci využívat volné technické i lidské kapacity v době, kdy kvůli výcviku vojsk nemůžeme pracovat ve vojenském prostoru,“ podotýká mluvčí vojenských lesů. Vojenské lesy získají ještě zhruba tři desítky menších odloučených lesních celků, největší z nich jsou Bruntál, Dětřichov, Holýšov.

Mapa převáděných lokalit mezi Lesy České republiky a Vojenskými lesy a statky. Foto: Ministerstvo obrany

Debata o převedení správy státního lesního majetku se se podle Sotony vede kontinuálně od odchodu Sovětských vojsk z Ralska a Mladé.

Zajímavost :  NSS dnešním rozsudkem zrušil s odloženou účinností o 3 dny mimořádné opatření regulující nošení respirátorů

„Naposledy ji silně otevřel Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2016, když ve své zprávě k zákonu o optimalizaci vojenských újezdů kriticky konstatoval, ze hospodářská správa nereflektuje změny vyvolané zákonem. Při debatách resortů zemědělství a obrany tak převládl názor, že je tuto věc třeba řešit komplexně,“ připomněl Jan Sotona. 

Z pohledu VLS jde podle jejich mluvčího v první řadě o zefektivnění hospodaření v lokalitách, kde má obrana strategické zájmy.

„Jak jsem popsal již výše, jde o snížení nákladů v hospodaření, zefektivnění boje s kůrovcem díky komplexnímu řešení obranných opatření v lokalitě, zefektivnění logistiky, využití volných výrobních a přepravních kapacit v době, kde Armáda České republiky využívá výcvikové prostory, a tak dále,“ dodává Jan Sotona.

Seznam lokalit, převáděných z Lesů České republiky na Vojenské lesy a statky je ke stažení zde.

U části předmětu převodu práva je v katastru nemovitostí zapsána poznámka spornosti a duplicitní zápis vlastnictví. Lesy České republiky (LČR) a Vojenské lesy a statky (VLS) se ve smlouvě zavázaly, že provedou záznam změn dle uzavřené smlouvy u příslušných katastrálních úřadů. A to na základě návrhů na záznam, které podají Lesy České republiky bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

„Smluvní strany se dohodly, že návrhy na záznam změn dle této smlouvy pro příslušné
katastrální úřady nemusí obsahovat všechny nemovité věci tvořící předmět převodu A (z LČR na VLS) a předmět převodu B (z VLS na LČR). O případném vypuštění nemovitých věcí tvořících předmět převodu A nebo předmět převodu B z návrhů na záznam, jakož i o důvodu tohoto vypuštění, budou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ze strany Lesů České republiky, s.p. informovány bez zbytečného odkladu po podání takového návrhu na záznam. Pro tento případ se smluvní
strany zavazují následně uzavřít dodatek či dodatky k této smlouvě tak, aby mohla být
dokončena změna práva hospodařit i k nemovitým věcem vypuštěným z původních návrhů
na záznam (či jim odpovídajícím nemovitým věcem v případě probíhajících pozemkových
úprav),“ stojí ve smlouvě.

Faksimile ze smlouvy mezi Lesy České republiky a Vojenskými lesy a statky k převodu práv na hospodaření s nemovitostmi. Foto: Tomáš Rovný

Smluvní strany se dále zavázaly vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku. Případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Zajímavost :  Japonské firmy dávají ruce pryč od olympiády, bojí se zhoršení pandemie

„Lesy České republiky, státní podnik, za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání,“ stojí v závěru smlouvy o převodu práv na hospodaření s nemovitými věcmi.

Celá smlouva je ke stažení zde.

Jan Hrbáček

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO