Čtvrtletní odhady nákladů na poskytování záruk, které ministerstvo obdrželo od subjektu Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.

Publikováno:

19.11.2021

Autor:

odbor 21200

V souvislosti se záručním programem COVID Plus nejsou v letech 2021 a 2022 předpokládány dodatečné výdaje ze státního rozpočtu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 5. listopadu 2021 na žádost, týkající se čtvrtletních odhadů nákladů na poskytování záruk, které ministerstvo obdrželo od subjektu Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informace sdělením, že v souladu s § 5a odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, EGAP, a. s., čtvrtletně vypracovává odhad hodnoty poměru mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovými přijatými závazky z poskytování záruk pro období následujících šesti měsíců. Na základě těchto údajů lze sdělit, že aktuální odhadovaná výše poměru pro období následujících šesti měsíců činí 15,7 %, přičemž z údajů za jednotlivá čtvrtletí vyplývá vývoj reflektující zejména postupný nárůst objemu sjednaných záruk, který lze pozorovat na níže uvedených údajích.

Tabulka – Vývoj hodnoty poměru mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovými přijatými závazky z poskytování záruk

K datu

30.09.2020

31.12.2020

31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

Poměr

64,0%

43,6%

28,3%

23,5%

22,9%

Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona, že v souvislosti se záručním programem COVID Plus nejsou v letech 2021 a 2022 předpokládány dodatečné výdaje ze státního rozpočtu.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO