Dovoz vojenského materiálu z území členského státu EU držitelem platného povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Publikováno:

11.4.2022

Autor:

odbor 21200

Dovoz dotazovaných výrobků ze Spolkové republiky Německo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 28. března 2022 na žádost, týkající se dovozu vojenského materiálu z území členského státu EU držitelem platného povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem uděleného dle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že pro dovoz dotazovaných výrobků ze Spolkové republiky Německo, které jsou považovány za vojenský materiál ve smyslu zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a  zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 38/1994 Sb.“), spadající do položky SVMe 1 seznamu vojenského materiálu uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o  zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen „seznam vojenského materiálu“), není z pohledu zákona č. 38/1994 Sb. třeba žádný jiný doklad než povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem dle § 6 zákona č. 38/1994 Sb. obsahujícím kategorii vojenského materiálu SVMe 1 seznamu vojenského materiálu a teritorium Spolková republika Německo.

Celý článek zde |