Kontroly průběhu provádění sanačních prací ostravského odvalu Heřmanice ze strany ministerstva během roku 2022 a 2023

Publikováno:

15.3.2023

Autor:

odbor 32100

V roce 2022 byly zaměstnanci ministerstva v souvislosti s realizací sanačních prací na odvalu Heřmanice provedeny celkem dvě kontroly, ze kterých byly pořízeny protokoly.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 28. února 2023 na žádost, týkající se kontrol průběhu provádění sanačních prací ostravského odvalu Heřmanice ze strany ministerstva během roku 2022 a 2023


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 6 písm. c) zákona k informaci požadované pod bodem a) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že v roce 2022 byly zaměstnanci ministerstva v souvislosti s realizací sanačních prací na odvalu Heřmanice provedeny celkem dvě kontroly, ze kterých byly pořízeny protokoly.

1) Protokol č. 1/NVF – NV/31100/2022 o provedené následné veřejnosprávní kontrole a následné veřejnosprávní kontrole věcného charakteru zahlazování následků hornické činnosti a čerpání a užití finančních prostředků státního rozpočtu a výnosů ZNHČ poskytnutých v roce 2021 na základě schváleného Ročního programu ZNHČ pro rok 2021. Kontrola byla provedena ve dnech 21.–25. února. 2022. Jednou z kontrolovaných akcí byla investiční akce ÚMTO (úložné místo těžebního odpadu) Heřmanice – vrtané studny. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

2) Protokol č. 1/VF (ÚMTO–Heř)/31100/2022 o provedené průběžné veřejnosprávní kontrole provádění sanace a rekultivace úložného místa těžebního odpadu – odvalu Heřmanice. Kontrola byla provedena ve dnech 3.–9. srpna. 2022. Jednotlivá zjištění během provádění kontroly jsou detailně popsána v protokolu.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 6 písm. c) zákona k informacím požadovaným pod bodem b) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm.  b) zákona kopii/sken požadovaných dokumentů, konkrétně Protokol č. 1/NVF – NV/31100/2022 (sken Protokol č. 1 NVF) se znečitelněnými údaji (podpisy), které jsou osobními údaji podle příslušných právních předpisů a Protokol č. 1/VF (ÚMTO–Heř)/31100/2022 (sken Protokol č. 1 VF 1–9 a sken Protokol č. 1 VF 10–23).

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona, že dokument Protokol č. 1/NVF je poskytován v rozsahu stran 1–4 a 14–18, neboť údaje uvedené na stranách 4–14 nesouvisejí s provedenou kontrolou odvalu Heřmanice.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 6 písm. c) zákona k informaci požadované pod bodem c) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že v důsledku zjištění během kontroly ministerstva ve dnech 3.–9. srpna 2022 byly následně provedeny personální změny ve vedení DIAMO, s. p., o. z. ODRA v Ostravě. Ministerstvo nedisponuje kopií případně návrhem opatření, která vypracoval subjekt DIAMO, s. p.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 6 písm. c) zákona k informaci požadované pod bodem d) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že v předmětné věci nebylo MPO uloženo žádné opatření ze strany správního úřadu.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO