Neexistence překážky provozování živnosti u fyzické osoby nepodnikající dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Publikováno:

19.11.2021

Autor:

odbor 21200

Překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona se v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. l) živnostenského zákona zapisují do živnostenského rejstříku a jsou veřejným údajem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 5. listopadu 2021 na žádost, týkající se neexistence překážky provozování živnosti u fyzické osoby nepodnikající dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod bodem 1) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informace následujícím sdělením. Pokud se jedná o fyzickou osobu nepodnikající, která ani v minulosti nikdy nepodnikala (ani jako podnikatel – fyzická osoba, ani jako člen statutárního orgánu právnické osoby), tak této osobě nemůže vzniknout překážka dle ustanovení § 8 živnostenského zákona, a tudíž takováto překážka nemůže být nikde evidována. Dojde-li v konkrétním případě ke vzniku některé překážky provozování živnosti u podnikající fyzické osoby, zapíše tuto skutečnost věcně a místně příslušný živnostenský úřad (dle sídla podnikatele) do živnostenského rejstříku. Provozovatelem živnostenského rejstříku jsou živnostenské úřady (obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady) v zákonem stanoveném rozsahu (§ 60 odst. 1 živnostenského zákona).

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod bodem 2) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona se v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 písm. l) živnostenského zákona zapisují do živnostenského rejstříku a jsou veřejným údajem. Jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, jsou údaje o této osobě zveřejněny na webových stránkách www.rzp.cz včetně údaje o případných překážkách provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona. Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených v § 60 odst. 3 živnostenského zákona (jedná se zejména o údaje o bydlišti a místě pobytu, uložených sankcích, rodných číslech, údaje po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele atd.).

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO