Pohřebné 2022. Kdo má nárok, kolik dělá a jak žádat

Pohřebné je dávka státní sociální podpory. 

Vyplácí se zpětně – až po zaplacení pohřbu – v jednorázové částce pět tisíc korun.

Výše příjmů se u člověka, který žádá o pohřebné, nezkoumá.

Kdo má nárok na pohřebné

Pohřebné podle zákona o státní sociální podpoře náleží člověku, který vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. 

Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Splnění této podmínky se pochopitelně nevyžaduje u dítěte, které se narodilo mrtvé (i v tomto případě lze o pohřebné žádat).

Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Není to však studium, při němž člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené je dítě považováno taky v případě, že už dokončilo povinnou školní docházku, ale ještě mu nebylo osmnáct, je vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Jak žádat o pohřebné

Může se stát, že podmínky nároku na pohřebné splní v případě jednoho zemřelého víc lidí; zkrátka proto, že pohřeb zajišťují a platí společně. Na dávku má ale nárok jen jeden z nich: ten, kdo o pohřebné požádá jako první.

Žádost o pohřebné se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce příslušném podle místa žadatelova trvalého pobytu. Formulář žádosti o pohřebné, včetně potřebných doplňkových tiskopisů, nabízíme ke stažení tady:

Nebo můžete využít online formulář na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Kromě vyplněné žádosti o pohřebné bude žadatel potřebovat ještě svůj občanský průkaz, úmrtní list člověka, kterému vypravil pohřeb (případně záznam z matriky o úmrtí), fakturu za pohřeb a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení (tedy doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu). Nárok na pohřebné je možné uplatnit nejdéle jeden rok po pohřbení.

Pokud chcete státní příspěvek čerpat na pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte, musíte kontaktnímu pracovišti Úřadu práce předložit ještě rodný list tohoto dítěte, abyste prokázali, že zemřelý byl skutečně jeho rodičem.

Od začátku školního roku začínajícího v kalendářním roce, kdy dítě dovršilo nebo dovrší věk patnácti let, budete potřebovat ještě další doklad, který prokáže, že dítě opravdu spadá do kategorie nezaopatřeného dítěte. Podle situace tedy využijete jeden z těchto formulářů/dokumentů:

Uvedené tiskopisy můžete stahovat ve formátu PDF také v naší galerii formulářů.

Kdo má elektronický podpis nebo datovou schránku, na úřad běhat nemusí. Žádost o pohřebné je možné podat kompletně elektronicky, zašlete ji úřadu práce s ofocenými doklady.

redakce Peníze.CZ

Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Můžete nás sledovat i na sociálních sítích. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag,… Další články autora.

Vytisknout

Celý článek zde |