Ředitel/Ředitelka Správy úložišť radioaktivního odpadu

Publikováno:

6.6.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ředitelky Správy úložišť radioaktivních odpadů

Č.j.: MPO 62548/22/11000

Datum:  6. června 2022

Ministr průmyslu a obchodu jako statuární orgán zřizovatele podle § 33 odst. 4 písm. a) zákoníku práce vyhlašuje výběrové řízení na ředitele/ředitelku Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „ředitel“ a „SÚRAO“).

Náplň působnosti SÚRAO je dána zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, jakož i Statutem SÚRAO schváleným usnesením vlády č. 212 ze dne 22. 3. 2017.

Statut stanoví poslání a úkoly SÚRAO, způsob jmenování ředitele, působnosti hospodaření a vztahy mezi SÚRAO a původci radioaktivních odpadů. Statutárním orgánem SÚRAO je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Do působnosti ředitele SÚRAO patří zejména:

 • Plnění funkce statutárního orgánu organizační složky státu SÚRAO, odpovídající za plnění úkolů SÚRAO a hospodaření se svěřenými finančními prostředky a majetkem státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů;
 • Řízení SÚRAO při plnění jejích činností podle § 113 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.  SÚRAO svou činnost vykonává na základě vládou schváleného statutu a ročního, tříletého a dlouhodobého plánu činnosti.
 • Předkládání návrhu ročního, tříletého a dlouhodobého plánu činnosti SÚRAO a Výroční zprávy o činnosti SÚRAO; plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády apod.
 • Řízení chodu SÚRAO včetně vydávání vnitřních předpisů; zabezpečování některých úkonů v pracovněprávních vztazích, zejména sjednávání pracovněprávních vztahů se zaměstnanci a jmenování vedoucích zaměstnanců.
 • Zastupování SÚRAO a jednání jejím jménem, řízení vnější komunikace a poskytování informací podle platných právních předpisů.

Požadavky a předpoklady pro výkon ředitele SÚRAO, které musí žadatel splňovat:

 1. být občanem České republiky,
 2. být plně svéprávný,
 3. být bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen; za bezúhonného se dále nepovažuje občan, který nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 4. mít nejméně 5 let praxe v oboru souvisejícím s nakládáním s radioaktivním odpadem anebo jadernou energetikou a jadernou bezpečností, radiační ochranou anebo geologií, z toho alespoň 2 roky v řídicí nebo vedoucí funkci;
 5. mít ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu,
 6. prokázat znalost anglického jazyka minimálně na úrovni 2. stupně znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[1].

Organizační záležitosti

Výběrového řízení se může účastnit žadatel o funkci ředitele SÚRAO, který ve lhůtě do 20. června 2022 zašle své podklady Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně podá na podatelnu na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Dále je možné zaslat podklady v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty ministerstva [email protected] nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující podklady včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotevírat – Výběrové řízení na ředitele/ředitelku SÚRAO„.

Požadované podklady, které žadatel musí předložit, jsou:

 1.  motivační dopis s osobními a kontaktními údaji
 2.  strukturovaný profesní životopis
 3.  písemná práce na téma „Vize fungování SÚRAO“ v rozsahu maximálně čtyř normostran,
 4.  výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 5.  úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu,
 6.  dokument prokazující splnění požadované praxe v oboru souvisejícím s nakládáním s radioaktivním odpadem anebo jadernou energetikou a jadernou bezpečností, radiační ochranou anebo geologií (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici apod.)
 7.  prohlášení uvedené v Příloze č.1 k tohoto oznámení
 8.  je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti; Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí.

9. je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (Příloha č. 2 tohoto oznámení), o tom, že nebyl:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Žadatelé, kteří neprokážou splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele SÚRAO uvedené v tomto oznámení, resp. nedodají podklady nebo informace vyžadované tímto oznámením, nebo je doručí po uplynutí stanoveného termínu, budou z výběrového řízení vyřazeni a jejich žádost nebude posuzována.

Žadatelé, kteří nebudou vyřazeni, postupují do dalšího kola výběrového řízení, jež spočívá v ústních pohovorech s výběrovou komisí a s představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výsledek výběrového řízení bude předložen ministrovi průmyslu a obchodu, který rozhodne o jmenování do funkce ředitele SÚRAO.

Ministr průmyslu a obchodu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové výběrové řízení.

Žadatelé nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Vyvěšeno dne:      6. června 2022

Svěšeno dne:      20. června 2022


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

Celý článek zde |