Sekretář/Sekretářka do odboru PO1 a finančních nástrojů sekce Fondů EU

Publikováno:

28.4.2022

Autor:

11100 – odbor personální

Nabídka pracovní pozice sekretář/sekretářka do odboru PO1 a finančních nástrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odbor PO1 a finančních nástrojů přijme sekretářku / sekretáře na sekretariát ředitele odboru, a to na dobu určitou na dobu 3 let s možností prodloužení do 31. 12. 2030, v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Popis pracovní činnosti:

 • příprava podkladů pro ředitele odboru;
 • podílení se na tvorbě, evidenci a zpracovávání administrativy celého odboru;
 • běžná administrativa a evidence dokumentů v systémech GINIS, eKLEp;
 • ostatní administrativní činnosti, jejichž výkon se na daném pracovním místě požaduje
   

Požadujeme:

 • střední vzdělání s maturitou nebo s výučním listem,
 • uživatelská znalost MS Office,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:

a) být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

d) být bezúhonný[2];

e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru čestné prohlášení s údaji potřebnými pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou na dobu 3 let s možností prodloužení do 31. 12. 2030;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 1);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 5. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • možnost dalšího vzdělávání;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování
   

Další informace:

 • zahájení pracovního poměru od 1.7.2022, popř. dle dohody;

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem

nejpozději do 12. května 2022 na e-mail: [email protected]

Upozornění:

 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Celý článek zde |