Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Publikováno:

22.9.2022

Autor:

odbor 21200

Ministerstvo zavedlo opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie k datu 15. prosince 2021.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), informaci poskytnutou dne 7. září 2022 na žádost, týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie


Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod prvním bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo zavedlo opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937, ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) k datu 15. prosince 2021.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod druhým bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informace sdělením, že ministerstvo upravilo postup k ochraně oznamovatelů–osob, které oznamují protiprávní jednání na ministerstvu, ve svém vnitřním metodickém pokynu a současně informovalo o zavedení vnitřního oznamovacího systému a mechanismů způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu ministerstva https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/boj-s-korupci/informace-o-opatrenich-souvisejicich-se-zavedenim-vnitrniho-oznamovaciho-systemu–ktery-slouzi-k-nahlasovani-oznameni-whistleblowing–265008/. Vnitřní metodický pokyn představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Jsou zde uvedeny i možnosti, jak lze podat oznámení:

  • Písemně – doručením listinných oznámení s označením „k rukám příslušné osoby“ – neotevírat, na adresu podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, nebo do schránky pro příjem listinných oznámení, která se nachází v 1. suterénu budovy Na Františku (na pravé straně u výdeje kancelářského papíru).
  • Elektronicky – prostřednictvím elektronické adresy [email protected].
  • Ústně – při ústním podání pořídí příslušná osoba písemný záznam.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod třetím bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči ministerstvu. Je zajištěno, že k oznámením a jejich obsahu nemá přístup nikdo jiný než příslušná osoba. Při podání oznámení je zajištěno utajení totožnosti oznamující osoby. Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani jinému orgánu, kromě zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod čtvrtým bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že postup podle směrnice je řešen v rámci kapacity vlastních zaměstnanců.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod pátým bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že činností související s dodržováním směrnice se zabývají dva zaměstnanci – příslušné osoby dle přijatých podnětů a oznámení podle aktuální potřeby.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod šestým bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že náklady na zavedení opatření dle směrnice i náklady na fungování vnitřního oznamovacího systému nebyly a nejsou. Vše je součástí rozšířené pracovní agendy na ministerstvu v odboru kontroly a interního auditu.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované pod sedmým bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že ministerstvo doposud neobdrželo žádné oznámení týkající se oznamování protiprávního jednání dle směrnice, pouze byly elektronicky zaslány spamy.

Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytlo žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným pod osmým bodem žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informace sdělením, že ministerstvu bylo podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podáno od roku 2015 celkem 13 oznámení. Konkrétně v jednotlivých letech bylo podáno:

Rok

Přijatá oznámení

Důvodná opatření

Realizováno opatření k nápravě

2015

0

0

0

2016

5

1

1

2017

3

0

0

2018

2

2

2

2019

2

2

2

2020

0

0

0

2021

1

0

0

Za období 2015 až 2021 (do data podání žádosti) nebylo v návaznosti na daná oznámení podáno orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO