Sleva!

Original price was: 350 Kč.Current price is: 87 Kč.

Znalost problematiky financí podniku patří k základním znalostem každého řídícího pracovníka v podniku. Autoři této knihy si vám dovolují nabídnout výklad finančního řízení podniku rozdělený do čtrnácti kapitol. Naším přáním je, aby vám výklad pomohl při orientaci v základních odborných pojmech, při získání praktických návyků z finanční analýzy nebo z finančního plánování, při nabývání zručnosti ve finančně matematických kalkulacích v rámci studia nebo v rámci přijímání skutečných finančních rozhodnutí. Kniha si rovněž klade za cíl propojit problematiku finančního řízení podniku s daňovou, účetní, bankovní, finanční a další problematikou.

Kategorie: , Štítek:

Popis

 • První kapitola – Úvod do financí podniku, vymezuje podstatu finančního managementu podniku. Pro další výklad jsou zde stanoveny dvě důležitá východiska. Při finančním rozhodování se bude nadále vycházet jednak z racionálníhochování investorů a jednak ze základního cíle podnikání v podobě maximalizace tržní hodnoty podniku. Dále jsou rozlišeny pojmy podnik a podnikatel a následně představeny hlavní právní formy podnikání.
 • Druhá kapitola – Časová hodnota peněz, se zabývá metodikou, kterou budeme používat ve většině případů finančního rozhodování: od krátkodobého finančního managementu přes investiční rozhodování, rozhodování mezi leasingem a úvěrem až ke stanovení hodnoty podniku nebo ke kalkulaci ekonomického přínosu fúze. Podán je výklad jak jednoduchého, tak složeného úročení.
 • Třetí kapitola – Riziko, se zaměřuje na měření rizika investice a portfolia. Celý výklad je zakončen popisem efektivní hranice. Problematika řízení vybraných druhů rizika stejně jako prezentace dalších ukazatelů rizika (value at risk) není předmětem této knihy.
 • Čtvrtá kapitola – Účetní repetitorium, velmi stručně představuje hlavní účetní výkazy. Orientace v základních účetních pojmech stejně jako znalost struk- tury účetních výkazů jsou naprosto nezbytné nejen pro finanční analýzu, ale i v podstatě pro jakékoliv finanční rozhodnutí.
 • Pátá kapitola – Vliv zdanění na finanční rozhodování, úzce navazuje na předchozí účetní repetitorium a zavádí výklad finančního managementu podniku do daňového rámce České republiky. Vliv zdanění je rozebrán na rozhodování o investicích, o kapitálové struktuře, o podobě personální politiky, o výši přijatelného rizika, o poskytnutí darů, při stanovení termínu prodeje akcie nebo při volbě právní formy podnikání.
 • Šestá kapitola – Finanční analýza, je – co se týče počtu stránek – největší. Na rozdíl od předchozích kapitol se nevěnuje jen základnímu výkladu, ale přináší i složitější metodiku v podobě pyramidálních rozkladů ukazatelů a upozorňuje na některé nejčastější chyby při interpretaci jednotlivých ukazatelů. Výklad finanční analýzy obsahuje analýzu rentability, nákladovosti, obratovosti aktiva pasiv, likvidity a zadluženosti. Dále je uveden ukazatel price-earnings ratio jako příklad ukazatele konstruovaného na základě údajů z finančního trhu. V rámci predikce finanční tísně se prezentuje jednak Beaverova profilová analýza a jednak model Altmanův.
 • Sedmá kapitola – Krátkodobý finanční management, se skládá ze čtyř hlavních částí. V rámci řízení zásob se hlavní důraz klade na optimalizační model materiálu a na metodu just-in-time management. Řízení peněžních prostřed- ků se omezuje na prezentaci dvou modelů: Baumolova a Millerova-Orrova. Doplňkově se vysvětluje pojem cash pooling. V případě řízení pohledávek jsou uvedeny základní platební, finanční a zajišťovací instrumenty a stručně se popisuje proces vymáhání pohledávek. Problematika řízení krátkodobých pasiv kapitolu zakončuje.
 • Osmá kapitola – Investiční rozhodování, se soustřeďuje na problémy spojené s použitím jednotlivých kritérií investičního rozhodování. Zvláštní pozornost je věnována funkci čisté současné hodnoty při konvenčních a nekonvenčních peněžních tocích. V případě investic do akcií a dluhopisů, jsou představeny metody oceňování těchto finančních instrumentů. Kniha však není určena k výkladu finančního trhu.
 • Devátá kapitola – Dlouhodobé finanční zdroje, přináší výklad jednak jednotlivých interních a externích finančních zdrojů a jednak optimální kapitálové struktury. Rozhodování mezi leasingem a úvěrem je založeno na modelu čisté výhody leasingu. Náklady kapitálu jsou pojednány v rámci optimalizace kapitálové struktury.
 • Desátá kapitola – Rozdělování výsledku hospodaření, vysvětluje proces roz- dělení výsledku hospodaření v jednotlivých právních formách podnikání. V rámci akciové společnosti se výklad týká dividendové politiky, faktorů, které ji ovlivňují, a procesu vyhlašování a vyplácení dividend v České republice.
 • Jedenáctá kapitola – Finanční plánování, pojednává o zásadách a metodách finančního plánování. U dlouhodobého finančního plánu jsou popsány jednotlivé plánové výstupy. Krátkodobý finanční plán je ilustrován na příkladu. Závěr kapitoly se věnuje řízení ve finanční tísni.
 • Dvanáctá kapitola – Stanovení hodnoty podniku, obsahuje základní principy oceňování podniku, rozlišuje mezi investiční a tržní hodnotou a popisuje jednotlivé metody stanovení hodnoty podniku. V závěru je analyzován vliv nákladů zastoupení na tržní hodnotu.
 • Třináctá kapitola – Spojování podniků, se věnuje formám spojení podniků, motivům, které vedou podniky ke spojení, i naopak metodám, jak takovým- to spojením zabránit. Také je uveden přístup ke stanovení ekonomického přínosu fúze.
 • Čtrnáctá kapitola – Finanční řízení holdingu, zakončuje celou knihu otázkami týkajícími se holdingu a jeho finančního řízení. Výklad se zaměřuje na problémy ohledně finančního plánování, přerozdělování finančních prostředků mezi mateřskou a dceřinou společností a způsobu stanovení vnitroholdingových cen.