Jak volit ve volbách do europarlamentu 2024: Kompletní návod

Volby do Evropského parlamentu se konají na začátku června. Stejně jako v roce 2019 Češi vybírají 21 poslanců, kteří je budou zastupovat na půdě Evropské unie. Jak volba do europarlamentu probíhá, kde můžete volit a kdy se dozvíme výsledky voleb?

Termín voleb

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

 • 7. a 8. června 2024.

Stejně jako další volby v České republice probíhají v tradičním režimu pátek–sobota, který na našem území funguje od roku 1971. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu lze hlasovat od 8 do 14 hodin.

Volby do Evropského parlamentu 2024: Otevírací doba volebních místností
Pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00
Sobota 8. června 2024 od 8:00 do 14:00

Termín voleb vyhlásil na konci ledna prezident Petr Pavel. Datum ale primárně určila Rada EU, která pro volby do europarlamentu stanovila rozmezí mezi 6. a 9. červnem 2024. Jednotlivé státy si poté volí termín podle svých volebních zvyklostí. Česká republika je jedinou zemí EU, kde volby probíhají ve dvou dnech. I proto se v posledních letech hovoří o zavedení jednodenních voleb. Současná koalice ale tuto změnu z novely volebního zákona nakonec vyjmula.

Kdo může volit

Voleb do europarlamentu se mohou zúčastnit všichni občané ČR starší 18 let. Voliči musí 18 let dosáhnout nejpozději druhý den voleb. U voliče zároveň nesmí být:

 • omezena svoboda z důvodu ochrany zdraví,
 • omezena svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kromě občanů ČR mohou na českém území volit také občané jiných členských států EU, kteří jsou v tuzemsku nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášeni k trvalému či přechodnému pobytu. Musí však u příslušného obecního úřadu požádat o zápis do seznamu voličů (pokud tak již neučinili v minulosti).

Cizinci se voleb účastní za stejných podmínek jako státní příslušníci hostitelské země. V ČR musí splnit výše uvedené podmínky platné pro Čechy včetně dosažení 18 let – a to i v případě, že se v jejich domovských zemích věková hranice liší (například v Rakousku nebo na Maltě mohou občané volit od 16 let). Občané ostatních členských států při volbách v ČR vybírají z českých kandidátů.

Eurovolby 2024: Termín, kandidáti, průzkumy a systém

Kde volit: Volební okrsky a místnosti

Voliči hlasují ve volebním okrsku na území obce, ve které mají trvalý pobyt a jsou zde zapsáni v seznamu voličů. Pro každý volební okrsek je vyhrazena jedna volební místnost, v níž může volit zhruba tisícovka občanů. Adresu volební místnosti zveřejňuje starosta obce způsobem v místě obvyklým – standardně na webových stránkách obce nebo obecní vývěsce. Musí tak učinit nejpozději 15 dnů před začátkem voleb.

Zajímavost :  Zemědělci kvůli situaci na Slovensku projednají případné zrušení protestů

Jestli se nebudete v době voleb do europarlamentu nacházet v místě svého trvalého pobytu, můžete si zažádat o voličský průkaz. S ním lze hlasovat kdekoliv na území ČR.

Volební lístky: Úprava, ztráta a platnost

Volební lístky pro volby do Evropského parlamentu 2024 obdržíte do poštovní schránky nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Pokud se tak z nějakého důvodu nestane nebo lístky ztratíte, požádejte o náhradní sadu přímo ve volební místnosti.

Každý volební lístek je vyhrazený jednomu uskupení – politické straně, hnutí či koalici. Lístek s vybraným uskupením vložíte do úřední obálky, kterou vám vydá volební komise. Obálku s lístkem následně vhodíte do volební urny. Vložení více volebních lístků do jedné obálky bude vyhodnoceno jako neplatný hlas.

Pokud chcete zvýšit šance na zvolení u konkrétního kandidáta, můžete využít preferenční hlasy. Udělíte je zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Celkem máte v eurovolbáchk dispozici 2 preferenční hlasy. Při zakroužkování více kandidátů se vaše preference nezapočítají a hlas bude vyhodnocen, jako kdybyste vůbec nekroužkovali (tedy přičten kompletní kandidátce).

Europarlament přehledně: Sídlo, členové, volby, frakce, pravomoci

Kdy je hlas neplatný?

Platnost hlasů prověřuje při sčítání volební komise. Jako neplatný hlas je vyhodnoceno:

 • odevzdání přetrženého volebního lístku,
 • nevložení volebního lístku do úřední obálky,
 • použití volebních lístků, které nejsou na předepsaném tiskopise,
 • vložení více volebních lístků do jedné úřední obálky.

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem

Jak vypadá volební postup krok za krokem?

 1. Po vstupu do volební místnosti se u volební komise prokážete platným průkazem totožnosti – občankou či cestovním pasem. Dostavit se musíte osobně, zastoupení není přípustné.
 2. Od volební komise obdržíte úřední obálku. Pokud s sebou nemáte volební lístky, můžete si zažádat o náhradní sadu.
 3. S volebními lístky a úřední obálkou se vydáte do prostoru určeného k úpravě lístků.
 4. Za plentou provedete úpravu volebního lístku kroužkováním (nepovinné) a lístek vložíte do úřední obálky.
 5. Obálku s vybraným hlasovacím lístkem vhodíte před komisí do volební urny.

Volební komise

Na průběh voleb ve volebním okrsku dohlíží volební komise. Zodpovídá za pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a následně sčítá hlasy. Volební komise musí být minimálně čtyřčlenná a tvoří ji:

 • předseda,
 • místopředseda,
 • zapisovatel,
 • další řadoví členové.
Zajímavost :  Umělá inteligence jako tlumočník. Google radikálně mění svůj vyhledávač

Přesný počet členů komise je stanovený starostou obce a odvíjí se od počtu voličů v okrsku. Členové komise jsou na pozici nominováni politickými stranami. Další členové se podle potřeby doplní z řad dobrovolníků, kteří se přihlásí na městském či obecním úřadu.

Jak se stát členem volební komise a jaká vás za to čeká odměna

Jak volit mimo trvalé bydliště a ze zahraničí

Nemůžete se dostavit do volební místnosti v obci, kde máte hlášený trvalý pobyt? To ještě neznamená, že musíte volby do europarlamentu 2024 vynechat. Voliči si mohou u příslušného obecního či zastupitelského úřadu zažádat o voličský průkaz, který jim umožní hlasování v kterémkoliv volebním okrsku v Česku.

V zahraničí ale ve volbách do Evropského parlamentu volit nelze. Výjimku tvoří čeští občané, kteří mají bydliště v jiném členském státu EU. Ti mohou hlasovat v hostitelské zemi pro tamní kandidáty.

Voličský průkaz

Voličský průkaz si obstaráte u obecního úřadu v místě trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu v zahraničí, pokud jste zde zapsáni do zvláštního seznamu voličů. Žádost vyřídíte:

Elektronickou a písemnou žádost musí úřad obdržet nejpozději 7 dnů před začátkem voleb. Osobně si o voličský průkaz zažádáte až do 2 dnů před volbami. U písemné žádosti je nutný úředně ověřený podpis. S voličským průkazem můžete volit v kterékoliv volební místnosti v ČR. Průkaz musíte předložit a odevzdat volební komisi, jinak vám hlasování nebude umožněno.

Obecní nebo zastupitelský úřad vám voličský průkaz předá či zašle nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. S voličským průkazem zacházejte opatrně. Pokud ho ztratíte, úřad vám jiný nevydá. Jedné osobě totiž nemůže být vystaven více než jeden voličský průkaz. Opatření má zabránit případnému dvojímu hlasování.

Voličský průkaz pro volby 2024: Jak podat žádost a do kdy máte čas

Hlasování zdravotně postižených

Stejně jako v jiných volbách umožňují zákony osobám zdravotně postiženým vykonání volebního práva dle jejich potřeb. Za tímto účelem bylo stanoveno několik podpůrných opatření.

 • Asistence při hlasování: Pokud volič nemůže kvůli zdravotním důvodům samostatně vybrat hlasovací lístek nebo nemůže číst či psát, smí s ním do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků vstoupit jiný volič. Ten dotyčnému s volební procedurou pomůže. Nesmí se ale jednat o člena volební komise.
 • Hlasování do přenosné volební schránky: Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise následně k voliči vyšle své členy s úřední obálkou, hlasovacími lístky a přenosnou volební schránkou – nicméně pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena.
 • Hlasování mimo volební místnost: Hlasovat do přenosné volební schránky může i volič, který ze zdravotních důvodů není schopný dojít do volební místnosti – typicky kvůli absenci bezbariérového přístupu. V podobných případech volič odhlasuje například v přízemí budovy.
 • Hlasování v pobytových zařízeních: Do přenosné volební schránky volí také osoby, které se v době voleb nachází v nemocnicích, porodnicích, sanatoriích, pobytových zařízeních sociálních služeb a dalších podobných zařízeních. Volba zde probíhá na základě voličského průkazu nebo zápisu do zvláštního seznamu voličů. Pokud se zařízení nachází ve stejném volebním okrsku jako místo trvalého pobytu, nemusí voliči vyřizovat žádný z uvedených dokumentů.
Zajímavost :  Česko požádá o mimořádnou pomoc z EU pro ovocnáře. Nebude žádná sklizeň, přepokládá ministr

Výsledky voleb: Kdy se je dozvíme

Rádi sledujete průběžné výsledky voleb po uzavření volebních místností? Volby do Evropského parlamentu vás o tento zážitek ochudí. Výsledky voleb totiž nesmí být zveřejněné dříve, než se uzavřou poslední volební místnosti na území Evropské unie. V řadě zemí volby probíhají ještě v neděli ve večerních hodinách. Posledním státem tradičně bývá Itálie, kde se hlasuje až do 23. hodiny.

Pokud z mimořádných důvodů nedojde k prodloužení voleb v některém z členských států unie, měli bychom se výsledky od Českého statistického úřadu dozvědět v neděli 9. června 2024 po 23. hodině.

Volby v ČR roce 2024

V roce 2024 čekají Česko troje volby. Projděte si následující volební speciály:

Zdroj Zde